Klagemuligheder

Kunderne oplyses pr. 1 januar 2019 om klagemulighederne over psykologbehandling, hvis kunden ønsker at klage over den sundhedsfaglige behandling, kan klagen indbringes til Styrelsen for Patientklager.

 

Klager kan ligeledes også fremsættes for Psykolognævnet, som er tilsynsmyndighed for autoriserede psykologer. De vurderer om psykologen har udført sit arbejde med omhu, samvittighedsfuldhed og uhildethed, jf. Lov om psykologer.

 

Ønsker kunden at klage over forhold vedrørende praksisoverenskomsten (POK), kan du henvende dig direkte til den region, hvor psykologen har sin praksis. Klagen behandles i det regionale samarbejdsvalg. Sagens parter kan anke afgørelsen til Landssamarbejdsudvalget. 

 

Psykologen medvirker aktivt til udredning af klagesager. I forbindelse med en klagesag er psykologen forpligtet til af afgive fuld oplysning om alle forhold vedr. klagen til regionernes samarbejdsudvalg og Landssamarbejdsudvalget. Psykologen iværksætter handlinger til forbedringer af kvaliteten på baggrund heraf, hvis det findes relevant.